donwload filezilla download filezilla client donwload filezilla download latest filezilla download filezilla client download filezilla 3.2 download filezilla for windows download filezilla 64 bit download filezilla vista download filezilla exe download filezilla ftp software
gemi_logo.jpg

GEMİ MODELCİLERİ ve GEMİ SEVERLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı:
Madde 1- Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği'dir.

Derneğin Merkezi:
Madde 2- Derneğin Merkezi İstanbul'dadır. Başka illerde şubesi yoktur.  

Derneğin Adresi:
Madde-3 Derneğimizin adresi İstanbul ili sınırları içerisindedir.

Derneğin Genel, Sportif ve Eğitsel Amacı :
Madde 4- Halkımıza deniz sevgisini aşılamak ve denizciliğimizin büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak, gemi modelciliği konusunda hevesli ve kabiliyetli gençlerimizi sporcu bir ruhla yetiştirip ileride iyi birer denizci veya teknik eleman olarak ülkemize faydalı olmalarını sağlamak için:
a) Gemi modelciliği hakkında bilimsel çalışmalar yapmak,
b) Gemi modelciliği konusunda dünya standartlarını ve teknik gelişmeleri yakından izlemek,
c) Gemi modelciliğinin yayılıp gelişmesini sağlamak için sergi ve yarışmalar ile, sınıflandırılmış sportif model branşlarında müsabakalar düzenlemek, düzenlenenlere iştirak etmek,
d) Çocuklarımızın ve hevesli gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmek üzere plan çizimi ve model yapısına ait araç ve gereçlerin kullanılmalarını sağlamak üzere kurs ve seminerler düzenlemek, yayınlar yapmak,
e) Türk Denizciliğini kalkındırmak ve halkımıza deniz ve gemi sevgisini aşılamak için gereken her türlü çalışmayı yapmak ve bu konuda faaliyet gösteren vakıf, dernek, resmi ve özel kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde   bulunmak,
f) Yurt dışında düzenlenen modelcilik sergilerine ve bu alandaki sportif müsabakalara katılmak, Ülkemizin bu alandaki çalışmalarını teşhir ederek, dünya kamuoyunda ülkemizin yararına gereken propagandayı yapmak,
g) Gerektiği takdirde ve gerekli izin alınarak yurt dışında bu alanda ve bu amaçla faaliyette bulunan dernek ve federasyonlara üye olmak.

Derneğin Kurucuları :
Madde 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Hasan Erol Ersan: T.C. tabiiyetli
b) Fatih Özgünsür: T.C. tabiiyetli
c) Cengiz Giray: T.C. tabiiyetli
d) Mehmet Taki Belik: T.C. tabiiyetli
e) Rahmi Topcu: T.C. tabiiyetli
f) Orhan Ayten: T.C. tabiiyetli
g) Muhammer Ökten: T.C. tabiiyetli  

Derneğe Üye olmanın şartları :
Madde 6-
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve18 yaşını bitirmiş bulunmak.
b) Affa uğramış olsalar bile,
ba) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak suçlarından biriyle mahkûm olanlar.
bb) T.C.Kanunu’nun İkinci kitabının birinci bendinde yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından birisiyle mahkûm olanlar.
bc) T.C.Kanunu’nun 512. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı, halkı sınıf, Irk, Dil, mezhep veya bölge farklılığı göstererek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarıyla, aynı kanunun 316. 317. ve 318 maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkûm olanlar.
bd) T.Ç.Kanunu’nun 536. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı fiillerle aynı kanunun 557. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm olanlar. Hiçbir şekilde derneğe üye olamazlar.
c) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar derneğe üye olamazlar,
d) 2098 sayılı Dernekler kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler ile diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler İlköğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar
e) Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları şarttır. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
f) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü kişilere fahri üyelik verebilir. Yukarıda yazılı şartlara haiz olanlar üyelik vecibelerini yerine getireceklerine dair bir dilekçe ile Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler, Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.  

Üyelikten Ayrılma :  
Madde 7- Her üye, her zaman yazılı olarak dernek üyeliğinden istifasını isteyebilir.  

Üyelikten Çıkarılma :
Madde 8-
a) Mazeretsiz olarak 3 ay ödemeyenler,
b) Tüzüğün 6. maddesinde yazılı şartları sonradan kaybedenler,
c) Dernek aleyhine hareket edenler,
d) Tüzük kurallarına riayet etmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak ihraç edilirler.
e) Dernek hükmi şahsiyetini ve dernek adını kullanarak şahsi menfaat sağlayanlar kesin olarak dernekten ihraç edilirler. Yönetim kurulunun geçici ve kesin ihraç kararları ilk genel Kurul toplantısına kadar geçerlidir. Genel Kurul ihraç kararların görüşüp karara bağlar. Genel Kurulun ihraç konusunda vereceği kararlar kesindir. Haklarında ihraç kararı verilen üyeler genel kurulda kendilerini gerekçeli olarak savunabilirler.  

Dernek 0rganları :
Madde 9-
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu.  

Genel Kurul :
Madde 10-
a) Genel Kurul derneğe kayıtlı ve üyelik vecibelerini yerine getiren bütün  üyelerden teşekkül eder.
b) Genel Kurul 2 yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır.
c) Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
d) Olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu il sınırları dışında yapılamaz.
e) Yönetim Kurulu Genel Kurula katılacak üyeleri en az 15 gün önceden günü, saati, yer ve gündemi 2 günlük gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
f) Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. g) Genel Kurul, Üyelik vecibelerini yerine getiren üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz (20-21 kişi).
h) Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.  

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Madde 11-
a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibraz edilmesi,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,
g) Derneğin feshi,
h) Genel kurulda bütün seçimler genel kurul kararı ile gizli oylama ile yapılır.
ı) Genel kurul gündeminde olmayan maddeler müzakere edilmez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’nun yazılı isteği ile gündeme yeni bir madde eklenmesi, mevcut gündemde veya gündem sırasında bir değişiklik yapılması hususları görüşülür.

Yönetim Kurulunun Teşkili ve Görevleri :
Madde 12-
a) Yönetim kurulu genel kurul tarafından 7 asıl ve 7 yedek üye olarak seçilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri en geç bir hafta içinde bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter, bir muhasip ve 3 üye olarak vazife taksimi yapar.
b) Genel kurulda yapılan seçimi müteakip 7 gün içinde Yönetim kurulunca yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları doğum yeri, meslek ve sanatlarını, baba adını gösterir şekilde açık kimliklerini havi liste, dernek merkezinin bulunduğu yerin mülkiye amirine yazılı olarak bildirilir.
c) Derneğin resmi ve özel kuruluşlar ile üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
d) Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekirse servisler kurar.
e) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
f) Üyelerin isteklerini, şikâyet ve itirazlarını inceler ve en geç 30 gün içinde    karara bağlayarak neticeden yazılı olarak üyeyi haberdar eder.
g)Derneğin tüm demirbaş ve malzemelerini korur, yenilerini alır veya satılması gerekenleri satar veya bu hususta bir veya birkaç üyesine yetki verir.    

Yönetim Kurulunun Yedek Üyeler ile Tamamlanması :
Madde 13-
Organlardan istifa eden bir veya birkaç üyenin yerine sırası ile yedek üyeler atanır. Ancak yedek üyelerin de atanmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından Genel Kurul 1 ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin veya birkaçının  başvurması ile mahalli Sulh Hukuk hâkimi, dernek üyeleri arasında 3  kişiyi  geçici  olarak  genel  kurulu  1  ay  içinde toplantıya çağırmakla görevlendirir.  

Yönetim Kurulu Üyelerinin Vazifeleri :
Madde 14-
a) Başkan: Kanun ve tüzük çerçevesinde derneği temsil yetkisine sahiptir. Genel kurul veya yönetim kurulunun aldığı  kararları uygular veya bu kararların uygulanmasını sağlar. Sekreter ile birlikte imzası derneği ilzam eder.
b) Başkan vekili: Başkanın bulunmadığı hallerde başkanın tüm yetkilerine sahiptir.
c) Sekreter: Derneğin genel muhaberesini yürütür. Gündemi hazırlar, kayıt, gelen giden evrak, demirbaş ve karar defterlerinin muntazam tutulmasını sağlar.
d) Muhasip: Derneğin mali işlem ve muhasebesinin sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlar. Bilumum gelir ve giderlerle fiilen iştigal eder. Birinci derecede sorumludur. Her türlü mali yazışmalar ve banka çeklerini imza eder. Bilumum muhasebat için yönetim kurulunun kararı gereklidir.  

Denetleme Kurulu:
Madde 15- Genel kurul tarafından 3 asil ve 3 yedek üye olarak seçilir.Genel kurula karşı sorumludur. Yönetim kurulu kararlarını ve çalışmalarını kanun ve iç tüzük çerçevesinde heyet halinde denetleyerek hazırlayacağı raporu genel kurula sunar.  Lüzumlu hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Genel kurul seçimini  müteakip  bir hafta içinde toplanarak  bir başkan, bir raportör ve bir üye olarak vazife taksimi yaparlar ve sonucu Yönetim kurulu başkanlığına bildirir. Yedekler için de l3.madde hükümleri uygulanır.  

Görev süreleri:
Madde 16- Yönetim ve Denetim kurulu 2 yıl için seçilir.  

Derneğin Gelirleri :
Madde 17-
a ) Üye aidatları: Her üyenin senelik aidat tutarı 60 TL den fazla olamaz. Normal üye aidatı yıllık 60 TL ve öğrenci üye aidatı yıllık 24 TL'dir.
b) Çeşitli bağış ve yardımlar,
c) Dernekçe tertiplenecek balo, konser, çay, konferans, müsabaka ve piyango hasılatlarından elde edilen gelirler,
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile anılır. Bu belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, basılması, derneklere verilmesi kullanılmalarının denetlenmesi ve alınacak ücret iç işleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek  yönetmelikle belirlenir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük Mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım tonlamak yasaktır.  

Varlığın Muhafazası :
Madde 18- Derneğin nakit mevduatı, kanunla kurumuş bir resmi bankada muhafaza  edilir.  

Kayıt ve Defterler:
Madde 19- Üye Kayıt defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat taahhütleri yazılır.
Karar defteri: Yönetim kurulunca alınan bütün kararlar tarih ve sıra numarasına göre bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. Gelen-giden evrak defteri: Gelen ve giden tüm evrakların tarih numarası ile kayıt edildiği, Gelen evrakların asılları, giden evrakların kopyaları dosyalarında muhafaza edilir.
Gelir ve gider defterleri: Dernek adına alınan tüm paralar makbuz karşılığında alınır. Dernek giderleri faturalı olarak yapılır. Bu deftere para alınan ve verilen yerler açık ve düzenli bir şekilde alakalı veya vesaikin tarih ve numarası ile beraber yazılır.
Kesin hesap ve bilânço defteri: Derneğin kesin hesap ve bilânçosu bu deftere yazılır.
Demirbaş eşya defteri: Derneğin demirbaş eşyaları kaydolur. İşbu defterin noterden tasdikli olması şarttır.  
 
Yasak Faaliyetler :
Madde 20- Dernek kanunların yasak ettiği fiillerle ve tüzük dışındaki (işler ile) iştigal edemez.  

Dernek Tüzel Kişiliğinin sona ermesi :
Madde 21- Fesih:
a) Genel Kurul Kararı ile fesih: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmazsa üyeler 2098 sayılı kanunun 21. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu  görüşülebilir, feshe ilişkin kararların  toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
b) Mahkeme kararı ile fesih: 2098 sayılı kanunun 10.maddesi gereğince yetkili mercilere yapılan yazılı isteme rağmen  kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık ve noksanlıklar  30 gün içerisinde giderilmezse, olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtileri süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk 3 ay içinde yerine getirilmezse, dernek mahkeme  kararı ile fesih edilir.
c) İnfisah: Dernek, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya Dernekler kanununun 23. maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde kendiliğinden infisah eder. İnfisah halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur. Her türlü fesih hakkındaki kararlar sonucu mülkiye komiseri ve maliye temsilcisinden başka, yönetim kurulundan 3 kişi ile bir tasfiye heyeti kurulur. Bu heyet derneğin tüm menkul ve gayrimenkul mallarını paraya çevirir. Tasfiye sonucu derneğin tüm malı ve parası, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren bir derneğe veya vakfa devredebilir.  

İç Denetim:
Madde 22- Derneğin iç denetimi yukarıda belirtilen amacın gerçekleşmesiyle ilişkin olarak  belirlenmiş organların yan kuruluşların görevlilerin, görevlilerin yetk ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü bir araya gelmiş üyeler arasından oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ve üye ilişkilerinin disipline edilmesi, programın en iyi biçimde gerçekleşmesi ve ayrıca dernek gelirinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, etkinlik özellikleri, sosyal yardımlar ve benzerleri gibi ilişkin konulardan uzman elemanlar raporlarına dayanılarak objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için genel kurul kararından geçmek suretiyle yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçimiyle sağlanır.

Tüzük Değişikliği :
Madde 23- Olağan veya olağan üstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce   değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlaması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyudur.  

SON HÜKÜMLER :
Geçici Madde: 1- Dernek tüzüğü,  Dernekler kanununun 10.mad.4. fıkrası gereğince yapılan tebligattan itibaren 15 gün içinde günlük bir gazete ile yayınlanır. Tüzük tadilinde de    aynı hükümler uygulanır.
Geçici Madde: 2- İlk Genel Kurul toplantısı tüzük ilanından itibaren 6 ay içinde yapılır ve gerekli dernek organları seçilir.
Geçici Madde: 3- Geçici yönetim kurulu vazifesini görür ve bütün yetkileri haizdir Madde 26 - İşbu tüzük 23 asıl ve 3 geçici madde olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Tüzüğü PDF olarak görmek ve kaydedetmek için buraya tıklayınız.